Katechumenát

Před začátkem katechumenátu je přípravné období, kdy se zájemce o křest seznamuje s tím, co křesťanská víra znamená, poznává církevní společenství farnosti a má pochopit, jaký je význam křtu a k čemu se člověk křtem zavazuje.

Prvním oficilálním obřadem katechumenátu je Obřad přijetí do katechumenátu. Bývá většinou rok či půl roku před plánovaným termínem křtu. Katechumen tím vyjadřuje to, že ví, co křest znamená a že se chce na přijetí křtu připravit.

Dalším obřadem je Obřad zařazení mezi čekatele křtu, který má být na první postní neděli a začínám tím poslední období přípravy na křest. Katechumen vyjadřuje své pevné rozhodnutí, že chce být pokřtěn, a církev odpovídá příslibem křtu o Velikonocích. Tento obřad bývá společný pro všechny katechumeny z celé arcidiecéze v sobotu před první postní nedělí v olomoucké katedrále a předsedá mu arcibiskup. Kdo se ze závažných důvodů nemůže účastnit tohoto společného obřadu s arcibiskupem, tak absolvuje tento obřad ve své farnosti.

Dalšími obřady jsou tři Skrutinia, která jsou při mších svatých třetí, čtvrté a páté neděle postní. Průběh obřadů jednotlivých skrutinií je stejný, jen se liší texty modliteb.

Při bohoslužbě ve všední den postní doby je také obřad Svěření Symbola (Vyznání víry) a Modlitby Páně.

Na Bílou sobotu dopoledne jsou krátké Obřady před křtem: Obřad Efeta, Vyznání víry, Vybrání křestního jména a Pomazání olejem katechumenů.

Udělování svátosti křtu dospělým bývá při velikonoční vigilii po svěcení vody před obnovou křestních slibů všech přítomných.

V přiložených souborech jsou texty těchto obřadů mírně uzpůsobených pro naši farnost.

Obřad přijetí do katechumenátu.pdf

Obřad zařazení mezi čekatele křtu.pdf

První skrutinium.pdf
Druhé skrutinium.pdf
Třetí skrutinium.pdf

Udělování svátosti křtu.pdf